apartmani hrvatska Blog

U Bečićima uskoro resort vrijedan 70 miliona eura

 

 

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao potpredsjednik Duško Marković, donijela Odluku o određivanju lokacije za hotelski rizort “Capital Estate“ u Bečićima.

“Planirana investicija u izgradnju ovog ekskluzivnog hotelskog kompleksa najviše kategorije, sa objektima ukupne površine od 65. 000 metara kvadratnih, je oko 70 miliona eura, a zapošljavaće preko 400 radnika”, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je usvojila i Strategiju suzbijanja nasilnog ekstremizma 2016-2018. godine koja predstavlja sastavni dio brojnih aktivnosti Vlade u cilju doprinosa globalnoj borbi protiv terorizma, bez obzira na njegovu formu i pojavni oblik.

“U raspravi je istaknuto da suzbijanje nasilnog ekstremizma i radikalizacije koja vodi ka terorizmu zahtijeva sveobuhvatnu i dobro iskoordiniranu reakciju države, koja obuhvata efikasnu reakciju krivičnopravnog sistema, uz uvažavanje ljudskih prava, a protiv lica koja podstiču druge na nasilni ekstremizam i preventivno djelovanje putem kontinuiniranog sagledavanja i praćenja prilika koje pogoduju nasilnom ekstremizmu, a samim tim i terorizmu”, saopšteno je iz Vlade.

Na sjednici je usvojen i Prijedlog strategije zaštite od nasilja u porodici 2016-2020. godine, sa Akcionim planom.

U skladu sa prepoznatim izazovima, Strategijom su definisane mjere kojima će se postići usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa odgovarajućom Konvencijom Savjeta Evrope, poboljšanje stručnih kapaciteta i multidisciplinarni pristup u sprovođenju propisa izove oblasti, povećanje nivoa javne svijesti o ovoj vrsti nasilja, poboljšanje sistemainstitucionalne zaštite i efikasniji pristup pravdi i pravnoj zaštiti od nasilja u porodici.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o morskom dobru. Cilj predloženih rješenja je da se unaprijedi stanje morskog dobra, njegova valorizacija, korišćenje i generalna zaštita, odnosno održivi razvoj, te obezbjeđenje slobodnog pristupa obali, plažama i kupalištima.

U cilju usklađivanja sa zakonodavstvom EU, Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

“Predloženi Zakon je osnov za donošenje drugih akata i potpuno usklađivanje ove oblasti sa evropskim direktivama kojima se uređuju standardi za sakupljanje, preradu i odstranjivanja otpada, proširena odgovornost proizvođača, hijerarhija postupanja u obradi otpada i obaveze finansiranja upravljanja otpadom u smislu “proizvođač otpada plaća””, navedeno je u saopštenju.

Na sjednici je usvojena Informacija o aktivnostima na pripremi Nacrta izvještaja strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Program istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore, s Programom održavanja javne rasprave u trajanju od 60 dana.

Usvojen je i Program monitoringa životne sredine Crne Gore za 2016. godine, čija realizacija treba da pruži jasan uvid u promjene kvaliteta i kvantiteta životne sredine, emisije zagađujućih materija i korišćenje prirodnih resursa.

Vlada se upoznala sa Akcionim planom za reorganizaciju Univerziteta Crne Gore, koji je pripremio Rektorski kolegijum Univerziteta.

“U Akcionom planu su, između ostalog, prepoznate aktivnosti koje vode drugačijem modelu, odnosno strukturi studijskih programa, usklađenih sa principima Bolonjske deklaracije i potrebama tržišta rada, uz poseban akcenat na unapređenju kvaliteta studija”, zaključeno je u saopštenju.