apartmani hrvatska Blog

Objavljene dodjele bespovratnih sredstava za poduzetnike u turizmu !

 

 

Javni poziv “Konkurentnost turističkog gospodarstva” otvoren je s ciljem dodjele bespovratnih sredstava namijenjenih podizanju konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz ciljanu potporu ulaganjima u diversifikaciju ponude, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, inovativne i nove destinacijske turističke proizvode, korištenje novih IT i komunikacijskih tehnologija i sl., namijenjenim očuvanju radnih mjesta, novom zapošljavanju, rastu i razvoju turističkog gospodarstva. 
 
Cilj je ovog programa sukladno Akcijskim planovima Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, kroz:
  • Razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda,
  • Povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u destinacijama,
  • Povećanje prosječne potrošnje po danu boravka,
  • Povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja,
  • Umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini,
  • Unapređenje međunarodne prepoznatljivosti.
Javni poziv podijeljen je na tri mjere:
 
1. Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti
 
A1 – sve vrste objekata iz skupine „HOTELI“: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština (heritage), pansion, turistički apartmani, difuzni hotel, integralni hotel 
 
Prihvatljive aktivnosti:
 
Obnova i uređenje smještajnih jedinica iz skupine “Hoteli”, razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja, ulaganje u realizaciju tematskog definiranja Hotela, podizanje kvalitete hotela, ulaganje u dostizanje uvjeta za uključenje postojećih smještajnih objekata u vrstu Hotel baština (heritage), dostizanje uvjeta za dobivanje znaka zaštite okoliša Europske unije EU Ecolabel. 
 
Prihvatljivi prijavitelji:
 
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge. 
 
Iznos potpore: 
 
Minimalan iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna, a maksimalan iznos potpore je 500.000 kuna. 
 
A2 – „KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ“ (kamp, kamp naselje, kampiralište, kamp odmorište, hostel i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj)
 
Prihvatljive aktivnosti:  
 
Obnova, proširenje i uređenje postojećeg kampa, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije kampa, izgradnja novih kampova, obnova i uređenje drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj – hostela i drugih vrsta objekata za smještaj, razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, sadržaji za djecu, zabavni i tematski parkovi i sl., povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom, dostizanje uvjeta za dobivanje znaka zaštite okoliša Europske unije EU Ecolabel. 
 
Prihvatljivi prijavitelji:
 
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge. 
 
Iznos potpore:
 
Minimalan iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna, a maksimalan iznos potpore je 300.000 kuna. 
 
A3 – SELJAČKO DOMAĆINSVO (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge i PG/trgovačko društvo, obrt, zadruga/ za kušaonice) 
 
Prihvatljive aktivnosti: 
 
Obnova, proširenje i uređenje postojećeg seljačkog domaćinstva, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije seljačkog domaćinstva za jedno sunce, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije; ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja; investicije usmjerene ka osnivanju novog seljačkog domaćinstva (NN 5/08, 44/11, 118/11) ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica; razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu; povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom. 
 
Prihvatljivi prijavitelji:
 
OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge, te trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge za kušaonice sukladno NN 150/14. 
 
Iznos potpore:
 
Minimalan iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 kuna, a maksimalan iznos potpore je 200.000 kuna. 
 
A4 – OBJEKTI U DOMAĆINSTVU (soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu) 
 
Prihvatljive aktivnosti:
 
Izgradnja i opremanje isključivo novih bazena, minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske bazene i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene. 
 
Prihvatljivi prijavitelji: 
 
Fizičke osobe – privatni iznajmljivači. 
 
Iznos potpore: 
 
Maksimalan iznos potpore je 40.000 kuna. 
 
2. Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma (Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu)
 
Prihvatljive aktivnosti: 
 
Ruralni i planinski turizam (aktiviranje planinarskih domova, prenamjena napuštenih škola, građevina pučke arhitekture, gospodarskih, vojnih i drugih neiskorištenih objekata u ugostiteljskoturističke objekte ruralnog ili planinskog turizma); obnova ili rekonstrukcija građevina industrijske i druge kulturne baštine za potrebe posebnih oblika turizma (kulturnog, zdravstvenog, kongresnog, sportsko-rekreativnog ili dr. posebnih oblika turizma); cikloturizam (odmorišta, servisi, bike&bed smještaj i sl.); pustolovni i sportsko-rekreativni turizam (potrebna infrastruktura i oprema za špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovci, osmatračnice, adrenalinski parkovi, golf vježbališta, igrališta, infrastruktura za zimsko-planinski turizam, objekti za robinzonski smještaj …); zabavni i tematski parkovi; „mali ploveći hoteli“ – dovršetak izgradnje novih, obnova ili rekonstrukcija postojećih manjih turističkih brodova za krstarenje s elementima tradicijske gradnje; obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje; kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa (aktivni i kreativni turizam, turizam hrane i vina, arheološki, botanički, geoturizam, promatranje ptica i drugi posebni oblici turizma). 
 
Prihvatljivi prijavitelji:
 
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge. 
 
Iznos potpore:
 
Minimalan iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 kuna, a maksimalan iznos potpore je 300.000 kuna. 
 
3. Mjera C – internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost 
 
Prihvatljive aktivnosti: 
 
Članarine u prestižnim renomiranim međunarodnim asocijacijama smještajnih ugostiteljskih objekata za prve 3 godine članstva; sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu, uz uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata. 
 
Prihvatljivi prijavitelji:
 
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge. 
 
Iznos i intenzitet potpore: 
 
Intenzitet potpore može biti do 100 % za prve tri godine članstva. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000 kuna. Najviši iznos potpore za sufinanciranje međunarodnog skupa/foruma je 100.000 kuna 
 
 
Intenzitet potpore i način isplate sredstava Javnog poziva: 
 
Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 50 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C1., kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova (članarine). Sredstva se isplaćuju od strane Ministarstva na žiroračun korisnika u dva dijela: 60 % iznosa odobrene potpore po zaključenju Ugovora
– ostatak iznosa po dostavljenom i prihvaćenom izvješću s računima o utrošku sredstava za avansno isplaćeni dio, poštujući ugovorene rokove. Izuzetak od navedenog načina isplate su potpore manje (ili jednake) od 50.000 kuna, te potpore za Mjeru C, kod kojih će se odobrena potpora isplaćivati u 100 % iznosu po zaključenju Ugovora.